4-Bromo-2-(4-ethanesulfonyl-piperazin-1-ylmethyl)-phenol

4-Bromo-2-(4-ethanesulfonyl-piperazin-1-ylmethyl)-phenol