1-(diaminomethylidene)-2-(2-methoxy-3-nitrophenyl)guanidine

1-(diaminomethylidene)-2-(2-methoxy-3-nitrophenyl)guanidine