2H-Pyran, 2-[(1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl)oxy]tetrahydro-

2H-Pyran, 2-[(1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl)oxy]tetrahydro-