4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-phenyl-2-piperidinopyrimidine

4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-phenyl-2-piperidinopyrimidine