2-Methylsulfanyl-6-(piperidine-1-sulfonyl)-benzothiazole

2-Methylsulfanyl-6-(piperidine-1-sulfonyl)-benzothiazole