Pyridin-2(1H)-one, 1-phenyl-4-(1-piperidylmethylenamino)-

Pyridin-2(1H)-one, 1-phenyl-4-(1-piperidylmethylenamino)-