(2Z)-2-[(3,4-Dichlorophenyl)imino]-3-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1,3-thiazolidin-4-one

(2Z)-2-[(3,4-Dichlorophenyl)imino]-3-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1,3-thiazolidin-4-one