1-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-4-hydroxy-5-piperidino-4,5-dihydroimidazole

1-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-4-hydroxy-5-piperidino-4,5-dihydroimidazole