2-Hydroxy-6-isopropyl-3-piperidinomethyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one

2-Hydroxy-6-isopropyl-3-piperidinomethyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one