n-{[5-(dimethylamino)-1-naphthyl]sulfonyl}glutamic acid

n-{[5-(dimethylamino)-1-naphthyl]sulfonyl}glutamic acid