3-(1-Hydroxyethyl)-4-phenylpyrrolidin-2-one

3-(1-Hydroxyethyl)-4-phenylpyrrolidin-2-one