1-Hydroxy-4-methoxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline

1-Hydroxy-4-methoxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline