Piperidine, 1-[[(1,1-dimethylethyl)imino]methyl]-

Piperidine, 1-[[(1,1-dimethylethyl)imino]methyl]-