2-Methoxy-4,4,5-trimethyloxazoline

2-Methoxy-4,4,5-trimethyloxazoline