1-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-4-piperidino-5-hydroxy-4,5-dihydroimidazole

1-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-4-piperidino-5-hydroxy-4,5-dihydroimidazole