1-Benzoyl-2-(pyrrolidinomethyl)piperidine

1-Benzoyl-2-(pyrrolidinomethyl)piperidine