3-(1-hydroxyethyl)-4-methylpyrrolidin-2-one

3-(1-hydroxyethyl)-4-methylpyrrolidin-2-one