1-[2-(pyridin-4-yl)ethyl]piperazine

1-[2-(pyridin-4-yl)ethyl]piperazine