2-Heptyl-4-phenyl-1,3-dioxolane

2-Heptyl-4-phenyl-1,3-dioxolane