4-Methoxymethyl-6-methyl-2-(2-oxo-2-piperidin-1-yl-ethylsulfanyl)-nicotinonitrile

4-Methoxymethyl-6-methyl-2-(2-oxo-2-piperidin-1-yl-ethylsulfanyl)-nicotinonitrile