2-Ethyl-5-methyl-4-phenyl-6-propyl-1,3,2-dioxaborinane

2-Ethyl-5-methyl-4-phenyl-6-propyl-1,3,2-dioxaborinane