4-([2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-5-nitrophenyl]sulfonyl)morpholine

4-([2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-5-nitrophenyl]sulfonyl)morpholine