(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyl)methanol

(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyl)methanol