1-(2-Phenylsulfanyl-ethyl)-pyrrolidine

1-(2-Phenylsulfanyl-ethyl)-pyrrolidine