Piperazine, 1-[2-[3,4-dichlorophenyl]ethyl]-4-[2-[1-pyrrolidyl]ethyl]-

Piperazine, 1-[2-[3,4-dichlorophenyl]ethyl]-4-[2-[1-pyrrolidyl]ethyl]-