7-Chloro-1,3,4,10-tetrahydro-10-hydroxy-1-[[2-[1-pyrrolidinyl]ethyl]imino]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-9(2H)-acridinone

7-Chloro-1,3,4,10-tetrahydro-10-hydroxy-1-[[2-[1-pyrrolidinyl]ethyl]imino]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-9(2H)-acridinone