Tris(dimethylchlorosilyl)ethylene

Tris(dimethylchlorosilyl)ethylene