1-[4-Chlorophenyl]-N-methyl-1H-tetrazol-5-amine

1-[4-Chlorophenyl]-N-methyl-1H-tetrazol-5-amine