((5-Isopropyl-2-methylcyclohexyl)sulfonylmethyl)benzene

((5-Isopropyl-2-methylcyclohexyl)sulfonylmethyl)benzene