2-Hepten-4-one, 2-methyl-6-(4-methylphenyl)-

2-Hepten-4-one, 2-methyl-6-(4-methylphenyl)-