4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-fluoro-6-methoxyphenol

4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)-2-fluoro-6-methoxyphenol