1-Pentyne, 3-ethoxy-3-ethyl-

1-Pentyne, 3-ethoxy-3-ethyl-