11-Chloroundecyl trimethylsilyl ether

11-Chloroundecyl trimethylsilyl ether