10-Chlorodecyl trimethylsilyl ether

10-Chlorodecyl trimethylsilyl ether