7-Thiatridecane, 5,9-bis(9-borabicyclo[3.3.1]non-9-yloxy)-

7-Thiatridecane, 5,9-bis(9-borabicyclo[3.3.1]non-9-yloxy)-