6-Iodohexyl trimethylsilyl ether

6-Iodohexyl trimethylsilyl ether