Stannane, bromocyclohexylisopropylmethyl-

Stannane, bromocyclohexylisopropylmethyl-