Ethyl 1-[(4-iodophenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylate

Ethyl 1-[(4-iodophenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylate