2-(2-Methylpropenyl)-1-trimethylsilylethynylcyclobutanol

2-(2-Methylpropenyl)-1-trimethylsilylethynylcyclobutanol