6-(Hydroxy-phenyl-methyl)-2,2-dimethyl-cyclohexanone

6-(Hydroxy-phenyl-methyl)-2,2-dimethyl-cyclohexanone