5-Imidazolethylamine, N-(4'-hydroxy-3-phenylpropionyl)-

5-Imidazolethylamine, N-(4'-hydroxy-3-phenylpropionyl)-