Methyl 4-(dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-5-carboxylate

Methyl 4-(dimethylamino)-2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole-5-carboxylate