1-(furan-2-ylmethyl)-4-(2-methylcyclohexyl)piperazine

1-(furan-2-ylmethyl)-4-(2-methylcyclohexyl)piperazine