1-(furan-2-ylmethyl)-4-(4-methylcyclohexyl)piperazine

1-(furan-2-ylmethyl)-4-(4-methylcyclohexyl)piperazine