2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-[(2-furylmethyl)amino]benzoate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-[(2-furylmethyl)amino]benzoate