1-ethenyl-3-ethyl-2-methylcyclopentane

1-ethenyl-3-ethyl-2-methylcyclopentane