3-Furan-2-ylmethyl-2-(2-oxo-2-phenyl-ethylsulfanyl)-3H-quinazolin-4-one

3-Furan-2-ylmethyl-2-(2-oxo-2-phenyl-ethylsulfanyl)-3H-quinazolin-4-one