Bicyclo[4.3.0]nonane, 7-methylene-2,4,4-trimethyl-2-vinyl-

Bicyclo[4.3.0]nonane, 7-methylene-2,4,4-trimethyl-2-vinyl-