2-Bromo-2-chloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane

2-Bromo-2-chloro-1,1-difluoro-1-methoxyethane