Ethyl 4-nitrophenyl phosphoramidate

Ethyl 4-nitrophenyl phosphoramidate